Tổ Chức Lễ Động Thổ

Tổ Chức Lễ Động Thổ là một hoạt động thường được tổ chức sau lễ khởi công, thường diễn ra trên địa điểm xây dựng dự án (lễ khởi công dự án).

Đây là một nghi thức truyền thống trong lĩnh vực xây dựng (lễ khởi công xây dựng), nhằm đánh dấu sự khởi động chính thức của công trình xây dựng, cũng như ghi nhận sự đồng thuận giữa các bên liên quan trong quá trình xây dựng.