Công ty tổ chức giải Marathon chuyên nghiệp tại HCM, Hà Nội