Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

 

Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 31 Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 1191/QĐ-BTTTT năm 2018 như sau:

 

1. Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế:

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế;

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

 

 

2. Trình tự tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế như sau:

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế xây dựng đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi hồ sơ về Vụ Hợp tác quốc tế để thẩm định và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ các nội dung sau:

– Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo quốc tế;

– Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công tác trọng tâm của Bộ;

– Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

– Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến);

– Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo quốc tế;

– Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

– Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

– Nguồn kinh phí.

b) Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Vụ Hợp tác quốc tế thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt chủ trương tổ chức và ký văn bản xin ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương liên quan;

c) Căn cứ ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan, cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức gửi Vụ Hợp tác quốc tế để trình Bộ trưởng phê duyệt Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và đồng gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp, theo dõi trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

d) Sau khi đã được phê duyệt, cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tiến hành tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo đúng chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, cơ quan, đơn vị chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về Vụ Hợp tác quốc tế để trình Lãnh đạo Bộ;

e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế trình Lãnh đạo Bộ ký công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp.

Trên đây là quy định về thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1191/QĐ-BTTTT năm 2018.

Trân trọng!